Obchodní podmínky


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Internetový obchod www.rejimodel.com (dále jen "internetový obchod")
1.1.1. Internetový obchod je provozován firmou Jindřich Denk - REJI MODEL, IČO: 460 68 287
1.1.2. Kontaktní údaje provozovatele: Jindřich Denk - REJI MODEL, U Císařských lázní 365/1, 415 01 Teplice.   Adresa pro doručování je stejná, elektronická adresa: rejimodel@volny.cz
1.1.3. Internetový obchod je určen k nabídce a prodeji stavebnic, jejich příslušenství a modelářských potřeb.
1.2. Všeobecné obchodní podmínky
1.2.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a kupujícím, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran z kupní smlouvy.
1.2.2. Pokud není v kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Provozovatelem a kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.
1.3. Definice a výklad pojmů
1.3.1. kupní smlouva - kupní smlouva uzavřená v elektronické podobě mezi Provozovatelem jako prodávajícím a kupujícím;
1.3.2. obchodní podmínky - Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu, tvoří nedílnou součást kupní smlouvy;
1.3.3. internetový obchod - on-line systém provozovaný na internetu, který umožňuje uzavírat kupní smlouvy mezi provozovatelem a kupujícím za použití komunikace na dálku, tzv. distančně;
1.3.4. zboží - movité věci popř. software prodávaný prostřednictvím internetového obchodu;

2. NABÍDKA ZBOŽÍ, OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Nabídka zboží
2.1.1. Nabídka zboží je uvedena na stránkách internetového obchodu v sekci e-shop. Informace o počtu kusů zboží na skladě jsou aktualizovány jednou týdně a proto se může stát, že zboží uváděné skladem je již vyprodáno. Proto provozovatel nezaručuje okamžitou dostupnost uvedeného zboží. Není-li zboží okamžitě dostupné, sdělí provozovatel tuto skutečnost kupujícímu včetně náhradního termínu dodání; kupující má v takovém případě právo stornovat svou objednávku (odstoupit od kupní smlouvy).
2.1.2. Po kliknutí na zboží uvedené v internetovém obchodě se zobrazí jeho popis, přesná cena a zpravidla též jeho fotografie; kupující má možnost zaslat dotaz týkající se konkrétního zboží.
2.2. Objednávka zboží
2.2.1. V případě zájmu o nabízené zboží je kupující prostřednictvím kliknutí uloží do virtuálního nákupního košíku. Kupující má možnost před odesláním objednávky zjišťovat a odstraňovat chyby vzniklé při zadávání dat v objednávce, zejména má možnost jednotlivé položky z virtuálního košíku odstraňovat a kontrolovat a měnit údaje uvedené v objednávce, především množství a druh zboží a kontaktní údaje.
2.2.2. Před odesláním objednávky se kupujícímu zobrazí vždy všechno zboží uložené v nákupním košíku, cena tohoto zboží, množství jednotlivých položek (kusů), součet ceny všeho zboží uloženého v nákupním košíku.
2.2.3. Odesláním objednávky kliknutím na tlačítko "koupit" se považuje za uzavření kupní smlouvy.
2.3. Potvrzení objednávky - kupní smlouva
2.3.1. Provozovatel je povinen potvrdit přijetí objednávky; přijetí objednávky je potvrzeno automaticky prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané ze serveru provozovatele s přílohou ve formě odkazu na tyto obchodní podmínky.
2.3.2. Potvrzení objednávky provozovatelem je kupní smlouvou, která je právně závazná okamžikem, kdy je kupujícímu doručeno potvrzení objednávky o odeslání zboží na jím zaslanou adresu. Kupující i provozovatel mají možnost odstoupit od kupní smlouvy do doby odeslání potvrzení na elektronickou adresu zpráva o odeslání zboží. Kupující spotřebitel a provozovatel postupují dále podle obchodních podmínek 3.1.  Pokud kupující zadal chybné kontaktní údaje, v důsledku čehož mu potvrzení objednávky nemůže být doručeno, je provozovatel oprávněn zrušit kupní smlouvu - objednávku stornovat.
2.3.3. Provozovatel je oprávněn zrušit kupní smlouvu nebo její část v případě, že dojde k chybě v elektronickém systému v části sklad. V takovém případě odešle provozovatel kupujícímu odstoupení od kupní smlouvy s názvem storno objednávky na elektronickou adresu uvedenou v kupní smlouvě.
2.4. Volba zákona
2.4.1. Kupní smlouva uzavřená mezi provozovatelem a kupujícím se řídí obchodním zákoníkem (zák. č. 513/1991 Sb.), ledaže je kupující spotřebitelem dle ust. § 419 občanského zákoníku ze dne 3. února 2012.
2.4.2. Je-li kupující spotřebitelem dle ust. § 419 odst. občanského zákoníku, řídí se kupní smlouva příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2.4.3. Není-li dále v těchto Obchodních podmínkách uvedeno, že se určité ustanovení použije pouze pro kupujícího - spotřebitele nebo naopak pro kupujícího - podnikatele, užijí se tyto Obchodní podmínky na kupní smlouvy bez ohledu na to, v režimu kterého zákona byly uzavřeny.
2.5. Práva a povinnosti z kupní smlouvy, platební podmínky
2.5.1. Provozovatel je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a kupující je povinen kupní cenu uhradit, včetně ceny za poštovné.
2.5.2. Způsob úhrady kupní ceny a s tím související způsob dodání
dobírkou - kurýrní služba doručí zboží kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce. Kupující platí za zboží při jeho převzetí,včetně poštovného

3. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - spotřebitelem
3.1.1. Kupující - spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě je povinen vrátit zboží na náklady kupujícího v bezvadném stavu s veškerým příslušenstvím např. fakturou na adresu sídla provozovatele.
3.1.2. Odstoupení musí být provedeno písemně pomocí formuláře, v odstoupení kupující uvede mj. číslo objednávky (uvedené v potvrzení přijetí objednávky) a datum nákupu.
3.1.3. Kupující však není oprávněn od kupní smlouvy odstoupit,
bylo-li zboží po jeho dodání kupujícímu opakovaně používáno;
bylo-li zboží poškozeno při přepravě nebo poškozeno kupujícím;
nevrátí-li zboží kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu apod.);
nepřiloží-li ke zboží originální doklad o koupi nebo prokáže nákup u provozovatele jinak.
3.1.4. Odstoupí-li kupující oprávněně, je provozovatel povinen vrátit kupní cenu (finanční částku uhrazenou kupujícím za zboží a náklady na přepravu provozovatele ke kupujícímu). Náklady na vrácení zboží hradí kupující. Kupujícímu bude bezhotovostně odeslána na bankovní účet a to nejpozději do 10 pracovních dní po doručení navráceného zboží. Dále bude částka vrácená jako kupní cena snížena o prokazatelné náklady provozovatele související s dodáním zboží kupujícímu, jeho opětovné balení a případné další náklady bezprostředně související s možností opětovného prodeje vráceného zboží.
3.1.5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy v rozporu s čl. 3.1.3. Obchodních podmínek, popř. zašle-li zboží neoprávněně zpět provozovateli, oznámí mu provozovatel, že platnost odstoupení neuznal a zašle zboží zpět na náklady kupujícího, popř. je uskladní na náklady kupujícího; pro tento případ se použijí přiměřeně ustanovení § 516 a násl. obchodního zákoníku o smlouvě o uložení věci.
3.1.6. Zboží je nutno vracet osobně na adrese provozovatele popř. zasláním poštou jako běžnou zásilku. Zboží nelze vracet jeho zasláním na dobírku, takové zásilky nejsou provozovatelem vyzvedávány.
3.2. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - podnikatelem
3.2.1. Za podnikatele se pro účely těchto Obchodních podmínek považují osoby uvedené v ust. § 261 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku.
3.2.2. Kupující - podnikatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pro její podstatné porušení provozovatelem, zejména bude-li provozovatel v prodlení s dodáním zboží delším 30 dnů.
3.2.3. Odstoupení musí být provedeno písemně prostřednictvím e-mailu, v odstoupení kupující uvede číslo objednávky (uvedené v potvrzení přijetí objednávky) a datum nákupu.
3.2.4. V případě platného odstoupení od kupní smlouvy je provozovatel povinen vrátit kupujícímu kupní cenu; čl. 3.1.4. a 3.1.7. se použije přiměřeně.
3.3. Odstoupení od kupní smlouvy provozovatelem.
3.3.1. Provozovatel dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s prodávaným sortimentem, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Provozovatel si proto vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případech, kdy se objednané zboží již neprodává nebo nedodává.
3.3.2. Provozovatel i kupující mají právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží, a kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu.
3.3.3. Nastane-li situace popsaná shora v tomto čl. 3.3. Obchodních podmínek, je provozovatel povinen neprodleně informovat kupujícího o nemožnosti dodávky zboží, popř. navrhnout kupujícímu změnu ceny zboží nebo nákladů na přepravu. Pokud již kupující uhradil část nebo celou kupní cenu, je prodávající povinen převést tuto částku kupujícímu na jeho účet a to v nekratším možném termínu, nejpozději však do 10 pracovních dní.
3.3.4. Ustanovení čl. 3.3. se použije bez ohledu na to, je-li kupující spotřebitelem nebo nikoliv.

4. DODÁVKA ZBOŽÍ
4.1. Termín dodání
4.1.1. Termín dodání činí zpravidla 4 až 6 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud je všechno objednané zboží skladem a pokud provozovatel z jakéhokoliv důvodu nemá zrovna výluku v odesílání objednávek. Informace o výluce a její délce musí provozovatel zveřejnit na internetových stránkách e-shopu. Po skončení výluky je provozovatel povinen dodat zboží do šesti pracovních dnů. Pokud není zboží skladem, sjedná termín dodání provozovatel, který za tímto účelem kupujícího kontaktuje.
4.2. Způsob dodání a náklady přepravy
4.2.1. Způsob a místo dodání zboží je určeno kupujícím v objednávce
4.2.2. Provozovatel splní povinnost dodat zboží jeho o zasláním poštou.
4.2.3. Kupujícímu jsou účtovány náklady v závislosti na jím zvoleném způsobu dodání zboží, a to dle aktuálního ceníku uvedeného na stránkách internetového obchodu.
4.3. Přechod nebezpečí škody na zboží
4.3.1. Nebezpečí škody na zboží a jeho nahodilé zkázy či zhoršení zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy provozovatel předal zboží dopravci. Provozovatel zasílá zboží obchodním balíkem u České pošty, nebo dle dohody s kupujícím jinak.
4.4. Prohlídka zboží kupujícím
4.4.1. Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí a případné vady reklamovat u přepravce a provozovatele neprodleně po jejich zjištění.
4.4.2. Ustanovení čl. 4. se použije bez ohledu na to, je-li kupující spotřebitelem nebo nikoliv.

5. ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE
5.1. Záruční podmínky pro kupující - spotřebitele
5.1.1. Záruční doba činí 24 měsíců, ledaže zákon stanoví pro určité druhy zboží jinou délku záruční doby. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Doba trvání záruky je zpravidla uvedena v záručním listě; není-li ke zboží vydán záruční list, uplatňuje kupující práva z vad na základě dokladu o koupi zboží (faktury) vydaného Provozovatelem.
5.1.2. Provozovatel není povinen vydávat samostatné záruční listy - postačuje, dodá-li kupujícímu doklad o koupi zboží (fakturu).
5.1.3. Záruka zaniká
uplynutím záruční doby,porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na zboží jsou, neodbornou instalací nebo jiným uvedením do provozu, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží uvedené v dokumentaci.
5.1.4. Záruka se nevztahuje
na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, na vady vzniklé nevhodným používáním zboží, vedlo-li k jeho poškození, na vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či dodavatelem v dokumentaci ke zboží, na vady vzniklé v důsledku poškození zboží živly (např. zásah blesku, povodně) nebo v důsledku přepětí v síti.
5.1.5. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
5.1.6. Kupující bere na vědomí, že fotografie uvedené u zboží mohou v některých případech zkreslovat velikost či barvu zboží, což nepředstavuje vadu zboží. V případě nepřesných údajů uvedených u zakoupeného zboží na internetových stránkách provozovatele, které se liší podstatným způsobem od skutečných vlastností zboží, se přiměřeně použijí ustanovení o shodě s kupní smlouvou dle občanského zákoníku. Jeli zbožím model nebo jeho doplňky, mohou být u něho uvedeny fotky jeho předlohy a nebo prototypu.
5.2. Záruka za jakost pro kupující - podnikatele
5.2.1. Provozovatel poskytuje kupujícímu - podnikateli záruku za jakost ve stejné délce, v jaké ji poskytuje výrobce nebo distributor zboží; záruka začíná běžet ode dne uvedeném výrobcem popř. distributorem. Není-li ke zboží vydán záruční list, uplatňuje kupující práva z vad na základě dokladu o koupi (faktury) vydaného Provozovatelem.
5.2.2. Na dotaz kupujícího sdělí délku záruční doby provozovatel ještě před objednávkou zboží.
5.2.3. Ustanovení čl. 5.1.3 a 5.1.4 Obchodních podmínek o rozsahu a zániku záruky se použijí přiměřeně. Další výluky či omezení záruky jsou možné pouze tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor zboží ve svých záručních podmínkách.
5.3. Reklamace
5.3.1. Místem uplatnění reklamace je provozovna provozovatele uvedená v čl. 1.1.1 Obchodních podmínek. Není-li ke zboží vydán samostatný záruční list, je místem uplatnění reklamace vždy provozovna provozovatele.
5.3.2. Kupující reklamuje (uplatňuje svůj nárok z odpovědnosti za vady) buď osobně předáním zboží v místě uplatnění reklamace (čl. 5.3.1) nebo zasláním zboží do místa plnění spolu s uvedením čísla objednávky, přesným písemným popisem vady a doklady o koupi zboží (faktura), popř. též záručním listem. Nedodá-li kupující kompletní dokumentaci popř. popis vady, nepočíná běh lhůty k odstranění vady.
5.3.3. Kupující - spotřebitel má právo na vyřízení reklamace ve lhůtě dle právních předpisů; tato úprava se nepoužije na kupující - podnikatele.
5.3.4. Autorizovaný servis popř. provozovatel jsou povinni dodat kupujícímu - spotřebiteli spolu se zbožím potvrzení o tom, kdy a jaké právo bylo v rámci reklamace uplatněno, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. Kupující je povinen uchovat si potvrzení pro případ případných dalších reklamací.
5.3.5. V případě zjištění neodstranitelné vady bude zboží vyměněno, ledaže by si kupující - spotřebitel při reklamaci vymínil, že chce v takovém případě od kupní smlouvy odstoupit. K tomuto úkonu je třeba vždy písemné doporučení a posouzení autorizovaného servisu.
5.3.6. Kupující - podnikatel má v případě zjištění neodstranitelné vady zboží právo na jeho výměnu.
5.3.7. V případě neoprávněné reklamace (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), vzniká provozovateli nárok na náklady vzniklé zejména v souvislosti s lokalizací vady, dohledáním potřebných údajů, testováním a přepravou neoprávněně reklamovaného zboží. Kupující je povinen tyto náklady na výzvu provozovatele uhradit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení. Nebudou-li takto vzniklé náklady uhrazeny, má provozovatel právo na zadržení neoprávněně reklamovaného zboží k zajištění této pohledávky ve smyslu § 175 občanského zákoníku.
5.3.8.Provozovatel po řádném vyřízení reklamace vyzvou kupujícího k převzetí opraveného zboží.
5.3.9. V případě, že u dodaného zboží chybí příslušenství či dokumentace, má kupující nárok na jejich dodatečné zaslání; provozovatel je povinen dodat chybějící příslušenství či zboží v přiměřené lhůtě (nejpozději do 30 dnů), jinak je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Chybějící záruční list však nemusí představovat neúplnou dodávku (viz. čl. 5.1.2.)

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
6.1. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem, a to za účelem dodání zboží a informačních emailů. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Kupující může souhlas kdykoliv odvolat písemně na adresu nebo elektronickou poštou viz odstavec 1.1.2.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Pokud je kupující zahraniční subjekt, použije se na právní vztah vzniklý z kupní smlouvy nebo na jakýkoliv jiný právní vztah vzniklý v souvislostí s využitím služeb internetového obchodu české právo. Současně je výslovně vyloučena aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
7.2. Provozovatel je oprávněn k činnostem souvisejícím s provozu internetového obchodu na základě živnostenských oprávnění a jeho činnost nepodléhá jinému povolování.
7.3. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány Provozovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupné. Jazykem komunikace mezi Provozovatelem a kupujícím a jazykem kupní smlouvy je český jazyk.
7.4. V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.
7.5. Změny Obchodních podmínek nebo kupní smlouvy mohou být činěny pouze písemně, změněné Obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění.